Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Huệ (NK:2010-2015)

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC HUỆ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đức Huệ, ngày 19 tháng 8 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC HUỆ

LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2010-2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 họp từ ngày 17đến 19/8/2010, tại hội trường UBND huyện Đức Huệ.

QUYẾT NGHỊ

1. Về đánh giá tình hình 05 năm 2005 - 2010:

Đại hội khẳng định: Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IX đạt nhiều kết quả to lớn. Đảng bộ giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân; trong tổ chức thực hiện Nghị quyết đã chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá để lãnh đạo điều hành đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực; phần lớn các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ IX đề ra đều đạt và výợt; kinh tế tiếp tục phát triển, tãng trýởng với tốc ðộ khá cao. Cõ cấu kinh tế có býớc chuyển dịch theo hýớng tích cực; nông nghiệp từng býớc hình thành nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hoá chuyên canh đạt giá trị kinh tế cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục đuợc đầu tư từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội giữ được ổn định. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được tăng cường; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm: còn một vài chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra thực hiện chưa đạt, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; công tác quy hoạch chưa được cập nhật, bổ sung, điều chỉnh kịp thời; hạ tầng kỹ thuật và chất lýợng nguồn nhân lực chýa ðáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện ðại hóa; trật tự kỷ cýõng trong hệ thống chính trị và ngoài xã hội có lúc, có nõi chýa nghiêm; nãng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở còn một số mặt cần tiếp tục bồi dýỡng, chấn chỉnh ðể nâng cao nãng lực ðáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Hạn chế, khuyết điểm trên là do:

Nguyên nhân khách quan: Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; khó khăn từ nội lực của nền kinh tế huyện có xuất phát điểm rất thấp, kết cấu hạ tấng kinh tế - xã hội còn hạn chế. Về chủ quan: Công tác dự báo tình hình chýa nắm bắt kịp yêu cầu phát triển, cập nhật thông tin, xử lý những vấn đề phát sinh chưa kịp thời, còn lúng túng. Việc cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Đảng cấp trên còn chậm; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện Nghị quyết chưa đồng bộ, chặt chẽ.

Từ thực tiễn trong lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, rút ra bài học kinh nghiệm đó là: phải coi trọng việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cõ sở, làm tốt công tác giáo dục, chính trị tý týởng, quan tâm xây dựng ðội ngũ cán bộ ðáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; ðề cao vai trò trách nhiệm ngýời ðứng ðầu của từng cấp, từng ngành; xác ðịnh ðúng khâu trọng tâm, ðột phá ðể lãnh đạo điều hành, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát và sõ, tổng kết, kịp thời biểu dýõng khen thýởng, nhân rộng các gýõng ðiển hình tiên tiến.

2. Về phýõng hýớng, mục tiêu, nhiệm, giải pháp 05 nãm 2010- 2015:

Đại hội nhất trí với những nội dung sau:

* Mục tiêu tổng quát: Tập trung huy động mọi nguồn lực để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện; hình thành rõ cõ cấu kinh tế: nông nghiệp, thýõng mại dịch vụ, công nghiệp; phát triển kinh tế nông nghiệp có chất lýợng và hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới; giải quyết tốt các vấn ðề an sinh xã hội và bảo vệ môi trýờng; cải thiện và nâng cao ðời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ðảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, nhất là an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lýợng, hiệu quả hoạt ðộng.

* Một số chỉ tiêu cõ bản:

1- Cõ cấu kinh tế: Nông nghiệp 60%, thýõng mại dịch vụ: 25%; công nghiệp: 15%.

2- Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất các khu vực tăng bình quân: Nông nghiệp: 7,88%; thýõng mại dịch vụ: 20,33%; công nghiệp: 29,25%.

3- Thu nhập bình quân đầu người 21,50 triệu đồng/ người vào năm 2015.

4- Phấn đấu thu ngân sách đạt và výợt dự toán trên giao từ 10- 15%/nãm.

5- Sản lýợng lýõng thực bình quân đạt 185 ngàn tấn/ năm.

6- Xây dựng nông thôn mới 20% số xã trong huyện.

7- 30% số trýờng ðạt chuẩn quốc gia.

8- 60% xã- thị đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục bậc trung học.

9- 100% Trạm y tế có bác sĩ và 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

10- Tỷ lệ suy dinh dýỡng trẻ em dýới 5 tuổi còn 16%(tính theo chiều cao)

11- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dýới 0,8%

12- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30%, phổ cập nghề cho 20% nông dân.

13- Giải quyết việc làm cho 1.000- 1.200 lao động/ năm.

14- Tỷ lệ hộ nghèo còn 14% (theo tiêu chí hiện hành).

15- Xây dựng 02 xã văn hoá.

1- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện sinh hoạt 100%.

17- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nýớc hợp vệ sinh ( nông thôn 90%, ðô thị 99%).

18- Tỷ lệ thu gom rác sinh hoạt ở khu đô thị, dân cư, chợ đạt 100%.

19- Xây dựng 01 Nghĩa trang nhân dân phục vụ các xã phía nam của huyện.

20- Kết nạp 400 đảng viên mới.

21- Tổ chức cõ sở Ðảng ðạt trong sạch vững mạnh hàng nãm 90% .

22- 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

23- MTTQ, các đoàn thể huyện, xã đạt loại vững mạnh hàng năm.

* Các chýõng trình đột phá giai đoạn 2010 – 2015:

+ Chýõng trình đào tạo nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị.

+ Chýõng trình xây dựng nông thôn mới.

+ Chýõng trình xây dựng vùng sản xuất chuyên canh.

* Các công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội:

+ Xây dựng Trung tâm văn hoá huyện.

+Xây dựng Trung tâm thýõng mại huyện.

+Xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện.

+ Nhựa hoá 10 Km đường huyện quản lý. 100% đường giao thông nông thôn liên xóm, liên ấp trải đá 0x4 hoặc bê tông hoá.

Để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, các chýõng trình đột phá, các công trình trọng điểm giai đoạn 2010 -2015. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trên từng lĩnh vực nhý sau:

+ Về kinh tế: phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế; phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy hoạch phân vùng, quy hoạch tiểu vùng tổ chức lại sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vốn, giống, thuỷ lợi nội đồng, thực hiện chặt chẽ lịch thời vụ để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện; tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, xây dựng hạ tầng thương mại, khu kinh tế cửa khẩu Mỹ Quý Tây; kêu gọi, hợp tác đầu tư khai thác dịch vụ du lịch sinh thái khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành; thực thi đúng đắn, chặt chẽ các chính sách và quy định pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ổn định nơi ở và cuộc sống cho ngýời bị thu hồi ðất. Thu ngân sách ðảm bảo yêu cầu chi, ýu tiên chi cho ðầu tý phát triển. Huy ðộng tối ða các nguồn lực ðể ðầu tý phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật. Tập trung phát triển thýõng mại- dịch vụ theo hýớng mở rộng, ða dạng hoá các loại hình dịch vụ, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Có giải pháp tích cực về bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

+ Phát triển văn hoá - xã hội theo hýớng xã hội hoá týõng xứng với tốc ðộ tãng trýởng kinh tế. Tiếp tục nãng cao chất lýợng giáo dục toàn diện theo hýớng chuẩn hoá, hiện ðại hoá, xã hội hoá, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lýợng cao ðáp ứng yêu cầu chuyển dịch cõ cấu kinh tế, cõ cấu lao ðộng của huyện. Nâng cao chất lýợng thực hiện cuộc vận ðộng toàn dân ðoàn kết xây dựng ðời sống vãn hoá ở khu dân cý, chú trọng xây dựng mô hình điểm về văn hoá trong từng hộ gia đình, từng xóm ấp. Làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc giáo dục trẻ em. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với nước, quan tâm chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

+ Xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân. Chủ động phòng, chống các loaị tội phạm và tệ nạn xã hội tên địa bàn, tuyên truyền sâu rộng pháp luật Nhà nýớc, kiềm chế ðà gia tãng tai nạn giao thông; nâng cao chất lýợng hoạt ðộng của các ngành tý pháp, nội chính.

+ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nýớc trong hệ thống chính trị và toàn dân; triển khai thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thýờng xuyên chãm lo công tác xây dựng và chỉnh ðốn Ðảng, nâng cao nãng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lýợng ðảng viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị - tý týởng rèn luyện phẩm chất, ðạo ðức cách mạng ðảm bảo thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, đưa cuộc vận động và học tập làm theo tấm gýõng ðạo ðức Hồ Chí Minh trở thành hoạt ðộng thýờng xuyên trong sinh hoạt Ðảng và trong xã hội; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy hoạch chiến lýợc cán bộ ðáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai ðoạn từ nay ðến nãm 2020, trên cõ sở ðảm bảo phẩm chất chính trị, ðạo ðức, nãng lực, trình độ; chú trọng cán bộ trẻ và cán bộ nữ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tính năng động, sáng tạo của các tổ chức và ngýời ðứng ðầu ðõn vị, ðịa phýõng; chọn ðúng khâu trọng tâm mang tính ðột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra đạt thắng lợi.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa IX (nhiệm kỳ 2005-2010).

Từ kinh nghiệm của khóa trýớc, Ban chấp hành Ðảng bộ Huyện khóa X (nhiệm kỳ 2010-2015) cần tiếp tục phát huy ýu ðiểm, ðổi mới phýõng thực lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội giao cho.

III. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức Đảng và các tầng lớp nhân dân trong huyện và ý kiến của Đại biểu tại Đại hội Đảng bộ Huyện đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa VIII) giao Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Tỉnh ủy.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa X gồm 45 đồng chí, Ban chấp hành đã bầu đồng chí Nguyền Văn Tâm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ IX gồm: 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa X hoàn chỉnh hồ sõ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thýờng vụ Tỉnh uỷ và các Ban Ðảng Tỉnh ủy có liên quan ðể ra Quyết ðịnh chuẩn y theo quy ðịnh.

V. Giao Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội và trên cõ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Tỉnh Long An lần thứ IX, Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thý XI của Ðảng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Ban Thýờng vụ Tỉnh ủy tại Ðại hội, nhanh chóng xây dựng chýõng trình hành động, các kế hoạch công tác để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đi vào cuộc sống.

Với tinh thần "đoàn kết, dân chủ, kỷ cýõng, nãng ðộng, phát triển”, Ðại hội kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân trong huyện tiếp tục phát huy hõn nữa truyền thống Ðức Huệ anh hùng, nãng ðộng, sáng tạo, ý chí tự lực tự cýờng, ðoàn kết trên dýới một lòng, đem hết tài năng và trí tuệ, huy động mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, sớm đưa Đức Huệ phát triển nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách chênh lệch xuất phát điểm về hạ tầng kinh tế- xã hội so với các huyện trong vùng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ Long An lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng trong thời kỳ mới.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm

Xác nhận chữ ký đ/c Nguyễn Văn Tâm

T/M HUYỆN ỦY

PHÓ BÍ THÝ

 

 

 

Nguyễn Văn Giám

Các tin liên quan
Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Đức Huệ khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT