LIÊN ĐỘI THCS HÒA THÀNH TỔ CHỨC VỀ NGUỒN TẠI KHU TƯỞNG NIỆM NGUYỄN TRUNG TRỰC – CỒN THỚI SƠN (0)
3/2/2016 10:11:58 AM
Vừa qua Liên đội của Trường vừa tham gia tham quan về nguồn, địa điểm là khu tưởng niệm Nguyễn Trung trực – Cồn Thới Sơn. Bắt đầu di chuyển vào lúc 5h 30 sáng điểm đến đầu tiên là khu tưởng niệm Nguyễn Trung Trực khi chúng em bước vào để thấp hương và được các cô chú hướng dẫn và cho biết về bản thân, chiến tích anh hùng Nguyễn Trung Trực, những hiện vật được giữ lại. Chi tiết
NÓI CHUYỆN TRUYỀN THỐNG NGÀY 22/12 (1)
12/24/2015 1:44:39 PM
Thieát thöïc chaøo möøng kyû nieäm 71 naêm ngaøy thaønh laäp Quaân Ñoäi nhaân daân Vieät Nam (22.12.1944 – 22.12.2015) ñöôïc söï thoáng nhaát cuûa BGH nhaø tröôøng, Lieân Ñoäi Tröôøng TH Myõ Quyù Ñoâng 2 toå chöùc “Buoåi noùi chuyeän truyeàn thoáng” Chi tiết
Trang: 1

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT